Zamknij

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku na webu: https://krispol.eu/cs/ (dále jen webové stránky).

Ochraně soukromí a důvěrnosti osobních údajů, které zpracováváme, přikládáme velký význam a dbáme na to, aby Správci pečlivě vybírali a uplatňovali vhodná technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o osobních údajích, dále jen GDPR).

 1. Správci osobních údajů

Správci (spolusprávci)  Vašich osobních údajů jsou:

 • KRISPOL sp.z o.o., se sídlem Września, ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, zapsaná v registru podnikatelů Národního soudního registru pod číslem KRS 0000159144, NIP 7891541390, Polsko;
 • KRISHOME sp. z o.o. se sídlem Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, zapsaná v registru podnikatelů Národního soudního registru pod číslem KRS: 0000768528, NIP 7891787470, Polsko.

Z důvodu pokračující ekonomické spolupráce v oblasti marketingu, reklamy, prodeje a služeb zákazníkům uzavřeli Správci smlouvu o spolusprávě osobních údajů dle čl. 26 GDPR. Na základě této smlouvy Správci společně spravují osobní údaje a společně určují účely a způsoby zpracování Vašich osobních údajů a společně nesou odpovědnost za plnění povinností dle GDPR, zejména informačních povinností a souvisejících s realizací Vašich práv.

 1. Kontaktní místo a Inspektor ochrany osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se prosím obraťte na Inspektora pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správci, kterého lze kontaktovat:

 1. v elektronické podobě: : daneosobowe@krispol.pl nebo daneosobowe@krishome.eu
 2. telefonicky : 509189102;
 3. klasickou poštou na adresu Správců uvedenou v bodě 1 s anotací „Inspektor ochrany osobních údajů“.

Kontakt na Správce je možný: :

 1. ve formě klasické korespondence zasílané na adresy uvedené v bodě 1;
 2. prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách.
 1. Dobrovolné předání údajů

Poskytnutí osobních údajů i souhlas s jejich zpracováním jsou zcela dobrovolné, avšak v uvedeném rozsahu (označeném ve formulářích jako požadovaný) nezbytné pro vyřízení Vašeho dotazu nebo poskytnutí služby.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Veškerá svá práva můžete uplatnit vůči kterémukoli vybranému Spoluadministrátorovi (kontaktní údaje v bodě 2). Máte právo na přístup ke svým údajům a právo požadovat: opravu, výmaz údajů a omezení zpracování, jakož i právo na přenos údajů. Pokud zpracováváme Vaše údaje v souvislosti s realizací oprávněných zájmů Správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), zejména pro marketingové účely, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že o tom informujete kteréhokoli Správce nebo e-mailem na adresu: daneosobowe@krispol.pl nebo daneosobowe@krishome.eu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jeho zpracování až do jeho odvolání.

Pokud je dle Vašeho názoru zpracování údajů v rozporu s platnými předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko).

 1. Druh a účel zpracovávaných údajů
 • Newsletter

Pokud Web poskytuje možnost přihlášení k odběru Newsletteru a Vy se přihlásíte k odběru, bude Vaše jméno a e-mailová adresa zpracována za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení na uvedenou e-mailovou adresu, včetně zpráv o nabízených produktech, akcích a pořádaných akcích .

 • Kontaktní formuláře

Abychom Vám poskytli možnost kontaktu, jsou k dispozici kontaktní formuláře. Poskytnutí údajů obsažených v kontaktním formuláři je zcela dobrovolné, avšak pro správné odeslání zprávy (oznámení) je nutné zadat údaje označené ve formuláři jako požadované údaje.

Formulář umožňuje shromažďovat následující údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a omezené adresní údaje o městě za účelem určení místně vhodného Obchodního Partnera. Pokud formulář umožňuje i připojení souboru, není jeho příloha nutná. Přiložení souboru je zcela dobrovolné a znamená souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů obsažených v obsahu nahraného souboru Správcem.

Správci prodávají své produkty prostřednictvím distribuční sítě, tedy prostřednictvím svých autorizovaných Obchodních Partnerů. V případě dotazu ohledně zájmu o produkty Správců, přání získat nabídku nebo nákup, Správci poskytnou osobní údaje obsažené ve formuláři spolu s obsahem dotazu obchodnímu partnerovi příslušnému pro uvedené nebo sdílené umístění. Pokud Vám formulář umožňuje vybrat si Obchodního Partnera, budou osobní údaje a obsah dotazu zpřístupněny Vámi vybranému partnerovi. Správci si vyhrazují právo předat Vaše osobní údaje jinému obchodnímu partnerovi, než který je vybrán ve formuláři, pokud je to nutné z důvodu lhůt pro vyřízení objednávek nebo zajištění odpovídající kvality služeb. Pokud je to technicky možné, formulář Vám také umožní vybrat si možnost objednání videohovoru.
Informace o obchodních partnerech jsou k dispozici zde: https://krispol.eu/cs/salony/

 1. Na jakém základě shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje? Účely a období zpracování údajů
 • Newsletter – údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu za účelem zasílání newsletteru do doby jeho zrušení nebo zjištění, že údaje jsou zastaralé.
 • Marketing, přímý marketing, testování kvality služeb, analýzy a statistiky – základem pro zpracování je oprávněný zájem Správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění marketingových aktivit pro jejich produkty (v rozsahu, v němž ustanovení nevyžadují souhlas), jakož i zkoumání kvality poskytovaných služeb, analýzy uživatelských preferencí a způsobu interakce s webovými stránkami. Pro tyto účely mohou správci zpracovávat údaje z cookies za účelem přizpůsobení obsahu Webových stránek Vašim preferencím a vypracování analýz a statistik o uživatelských interakcích s webovými stránkami – údaje jsou zpracovávány, dokud nevznesete námitku proti takovému zpracování nebo nezměníte souhlas s cookies.
 • Poskytování klasických služeb a on-line služeb – základem pro zpracování údajů je jejich nezbytnost k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), zejména smlouvy o poskytování elektronických služeb, funkce nebo obsah, který je Vám zpřístupněn na Webu – údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby.
 • Podpora kontaktních formulářů – základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v poskytnutí rychlého a snadného kontaktu se Správci a sítí showroomů ve všech záležitostech souvisejících s obchodní činností řízenou Správci. Údaje jsou zpracovávány tak dlouho, dokud jsou vyřizovány Vaše dotazy, stížnosti nebo oznámení nebo dokud není vznesena účinná námitka proti takovému zpracování.
 • Zabezpečení a řádný provoz webových stránek – speciální počítačové programy zaznamenávají aktivitu uživatele na webových stránkách v rozsahu nezbytném pro zajištění správného provozu webových stránek a zajištění bezpečnosti uživatelů a IT systémů – základem pro zpracování údajů v tomto ohledu je legitimní zájem Správců (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 • Obrana proti nárokům – Vaše údaje mohou být námi archivovány a zpracovávány za účelem zjištění, šetření nebo obrany proti nárokům (např. souvisejícím s našimi službami) na základě oprávněného zájmu Správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ) po dobu promlčení nároků vyplývajících z platných předpisů, nejdéle však 6 let od konce roku, ve kterém byla služba poskytnuta.

Pravidla pro zpracování údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a doby uchovávání těchto údajů jsou popsány v Zásadách používání souborů cookie.

 1. S kým sdílíme Vaše údaje

Vaše údaje můžeme předávat:

 1. subjektům zpracovávajícím údaje jménem Správců, tedy poskytovatelům specializovaných služeb datových úložišť, subjektům poskytujícím nám IT a hostingové služby, subjektům, které nás podporují při vyřizování korespondence, právních a marketingových služeb, jakož i subjektům provozujícím a udržujícím naši telekomunikační síť;
 2. dalším správcům údajů, kteří zpracovávají Vaše údaje vlastním jménem: subjektům provozujícím poštovní nebo kurýrní služby, našim autorizovaným showroomům a místním Obchodním Zástupcům prodávajícím produkty, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách (Správci prodávají prostřednictvím vlastní distribuční sítě).

Údaje poskytnuté třetím stranám slouží pouze k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Správce zajišťuje, aby jakékoli zpřístupnění či svěření Vašich údajů jiným subjektům ke zpracování Vašich údajů bylo v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.

 1. Zásady ochrany osobních údajů partnerů webových stránek a sociálních médií

Pro Vaše pohodlí mohou webové stránky obsahovat funkce integrované s externími platformami sociálních médií (Facebook, Instagram, YouTube), které lze aktivovat ručně. V tomto případě budou třetí strany, které provozují platformy, schopny identifikovat uživatele, určit, jak je web používán, propojit a uložit tyto informace s profilem na sociálních sítích. Používání uvedených funkcí může zahrnovat ukládání souborů cookie těchto subjektů na Vaše koncové zařízení. Aktivace uvedených funkcionalit není povinná – funkcionalitu Webu můžete používat bez integrace s externími platformami.

Administrátoři také provozují profily na sociálních sítích (Facebook, YouTube). Správci mohou zpracovávat údaje uživatelů navštěvujících tyto profily na sociálních sítích a zpracovávat takové údaje jako: jméno, příjmení nebo přezdívka uvedená na uživatelských profilech za účelem komunikace na sociálních sítích. Údaje o aktivitě uživatelů mohou být také použity k propagaci služeb a produktů a pro analytické a statistické účely s uvedením preferencí z hlediska nabízených funkcí a obsahu. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 sekund 1 lit. f GDPR, tedy oprávněný zájem Správců související s marketingem, reklamou a komunikací na sociálních sítích.

 1. Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Vaše osobní údaje mohou být předány mimo Evropský hospodářský prostor pouze společnosti Google, pokud souhlasíte s používáním souborů cookie. Společnost Google je příjemcem certifikovaným v rámci Štítu na ochranu soukromí Spojených států, což se rovná zajištění dostatečného zabezpečení ochrany údajů v souladu s čl. 46 sekund 2 GDPR.

 1. Údaje o poloze a soubory cookie

Pravidla pro používání cookies jsou specifikována v Zásadách cookies. Webové stránky mohou využívat údaje o Vaší poloze k optimalizaci svého provozu a poskytovat Vám funkcionalitu v podobě možnosti zobrazení místních prodejních míst – obchodních partnerů nejblíže Vaší lokalitě. Možnost sdílení polohy lze zablokovat v nastavení Vašeho prohlížeče.

 1. Profilování a automatizované rozhodování

Profilování osobních údajů ze strany Správců spočívá ve zpracování Vašich údajů (také automatizovaným způsobem) jejich využitím k vyhodnocování určitých informací pro statistické účely, sledování návštěvnosti webu a marketingové analýzy, např. zobrazování relevantních reklam. Správci neprovádějí automatizované rozhodovací procesy a profilování na Vás nebude mít žádné právní účinky ani obdobně významně neovlivní Vaši situaci.

 1. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Správci si vyhrazují právo na změnu zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo pokud se změní technologické podmínky pro fungování Webu.