Soutěž “Nové dýhy pro garážová vrata KRISPOL”

Předpisy

Tato pravidla (dále jen “Pravidla”) stanovují podmínky, rozsah a pravidla účasti v soutěži “Nové garážové dýhy KRISPOL” (dále jen “Soutěž”) pořádané prostřednictvím portálu http://www.facebook.com/ (dále jen “Portál Facebook”), a to formou soutěžního úkolu zveřejněného na webových stránkách (fanpage) společnosti KRISPOL (dále jen “Soutěžní stránka”). Soutěžní stránka bude zveřejněna na adrese https://www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika. Soutěž probíhá od data zveřejnění soutěžního příspěvku, tj. od 5. srpna 2022 do 31. srpna 2022 (23:59 hodin).

Kdo je organizátorem soutěže?

 1. Organizátorem soutěže je společnost KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. REGON:639784194 NIP:7891541390 KRS:0000159144.
 2. Soutěž není nijak sponzorována, podporována ani prováděna společností Facebook, ani s ní není nijak spojena. Společnost Facebook neodpovídá za organizaci a průběh soutěže – v tomto ohledu nese odpovědnost výhradně organizátor.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 1. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Účastníky soutěže (dále jen “účastníci” nebo jen “účastník”) mohou být pouze fyzické osoby s bydlištěm v Polské republice, které jsou zletilé nebo jsou osobami staršími 13 let nebo jinými osobami s omezenou svéprávností, které však mají souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, a které společně splňují následující podmínky:
 1. a) mít aktivní účet na Facebooku registrovaný pod svým skutečným jménem,
 2. b) souhlasit s obsahem obchodních podmínek,
 3. c) napište komentář pod soutěžní příspěvek uvedený v bodě 7 níže. Výše uvedené kroky představují přihlášení účastníka do soutěže (“přihláška do soutěže”).

(2) Účastník soutěže s omezenou svéprávností je povinen na žádost organizátora soutěže předložit výše uvedený souhlas zákonného zástupce, a pokud tento souhlas nepředloží do 2 dnů od doručení žádosti, může být soutěžní návrh považován za nesprávný a nezpůsobilý k účasti v soutěži. Organizátor má právo si takový souhlas kdykoli vyžádat, a to i po oznámení výhry.

Používání Facebooku je možné pouze se zařízením, které uživateli umožňuje přístup k internetu, pomocí softwaru pro prohlížení jeho zdrojů (včetně Internet Exploreru 6 a novějšího, Firefoxu 2 a novějšího, Opery 9.27 a novějšího, Safari 3.12 a novějšího) s povoleným Javascriptem a nainstalovaným zásuvným modulem Adobe Flash 9.045 a novějším, bez systémů, které blokují objekty Flash a přijímají cookies.

Co je úkolem soutěže? Jak soutěž funguje?

 1. Soutěž probíhá tak, že pod soutěžní příspěvek napíšete komentář. V komentáři musíte odpovědět na následující soutěžní otázku: Která z nových dýh se nejlépe hodí k barvě vašeho vozu a proč?
 2. Soutěžní práce by měla být vypracována samostatně a v souladu s ostatními ustanoveními Řádu.
 3. V rámci Soutěže může jeden Účastník podat jeden soutěžní příspěvek (každý Účastník může podat pouze 1 komentář). Více komentářů zveřejněných stejnou osobou nebo jeden komentář obsahující více než jeden návrh nebudou při určování výherců soutěže brány v úvahu.
 4. Jeden účastník může vyhrát jednu cenu.
 5. Soutěžní příspěvky předložené účastníky bude nezávisle hodnotit porota jmenovaná pořadatelem v souladu s těmito pravidly (dále jen “porota”).
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit a nezařadit soutěžní příspěvky do soutěže:
 1. a) které nejsou v souladu s podmínkami používání nebo funkcemi Facebooku,

(b) které nesplňují kritéria stanovená v Pravidlech nebo které nebyly předloženy v souladu s Pravidly,

 1. c) obsahují reklamní obsah týkající se jiných produktů/služeb než produktů/služeb společnosti KRISPOL Sp. z o.o..
 2. d) obsahují obsah, který je nemorální, vulgární, objektivně nemravný nebo porušuje platné právní předpisy, porušuje osobnostní práva, autorská práva nebo jiná práva třetích stran.

V případě, že pořadatel zjistí porušení výše uvedených požadavků (zejména pokud budou na soutěžní dílo vzneseny nároky ze strany třetích osob), má pořadatel právo vyloučit soutěžní dílo i účastníka, který jej předložil, ze soutěže. V případě podezření na porušení výše uvedených ustanovení má pořadatel právo zadržet vydání výhry (po dobu až 2 týdnů) a požádat účastníka o poskytnutí příslušných důkazů a vysvětlení, a to tak, že jej kontaktuje prostřednictvím Facebooku, a v případě, že účastník takové důkazy a vysvětlení neposkytne, jej ze soutěže vyloučit.

Kdo se může stát vítězem soutěže? Kdo vybírá vítěze?

 1. Porota vybere a vyhlásí 3 vítěze soutěže do 7. září 2022. Stanou se jimi účastníci, jejichž příspěvky porota vyhodnotí jako nejzajímavější.
 2. Výhry v soutěži jsou reproduktory JBL Go3. Výhra bude zaslána do jednoho měsíce od data vyhlášení výsledků soutěže.
 3. Pořadatel má právo vynechat dotyčného účastníka z procesu udělování cen:

(a) pokud Účastník, který je nezletilý nebo nemá plnou způsobilost k právním úkonům, nemá souhlas svého zákonného zástupce s účastí v Soutěži;

 1. b) v případě, že Účastník použil nástroje k falšování výsledků Soutěže (např. vytvořením fiktivních účtů na Facebooku nebo převzetím účtů jiných osob na Facebooku) nebo provedl úkony směřující k falšování těchto výsledků.

V případě, že bude zjištěno, že účastník porušil pravidla, bude jeho účast v soutěži ukončena bez možnosti získání výhry. Takové případy posoudí organizátor individuálně.

V případě, že bude zjištěno, že Účastník používá nástroje k falšování výsledků Soutěže (např. vytvářením fiktivních účtů na Facebooku nebo převzetím cizího účtu na Facebooku) nebo že provádí činnosti, jejichž cílem je falšování takových výsledků, může Organizátor takového Účastníka a jeho soutěžní příspěvek ze Soutěžních stránek odstranit.

Co lze v soutěži vyhrát?

 1. Ceny v soutěži jsou: reproduktory JBL Go3.
 2. Výherce nemá právo vyměnit cenu za cenu jiného druhu ani požadovat peněžní ekvivalent ceny. Výherce nemá právo převést právo na výhru na třetí osoby.
 3. V průběhu soutěže může být jednomu soutěžícímu udělena nejvýše ̇ jedna cena.

Kdo a jak vás bude informovat o výhře v soutěži? Co musím udělat, abych si mohl/a vyzvednout svou cenu?

 1. Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím: komentáře pod soutěžním příspěvkem a soukromé zprávy na Facebooku. Výherce by měl pořadateli poskytnout výše uvedené informace a údaje do 5 dnů od obdržení oznámení o výhře pod hrozbou ztráty nároku na výhru.
 2. Organizátor zašle cenu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení výše uvedených informací.
 3. Ceny, které nebyly účastníkům předány v souladu s těmito pravidly, zůstávají majetkem pořadatele. Účastník nemůže požadovat, aby mu byl ekvivalent ceny vyplacen ve formě peněžního ekvivalentu, ani není oprávněn vyměnit cenu za jinou. Výherce je oprávněn vzdát se výhry. V takovém případě není výherce oprávněn vyměnit cenu za jinou nebo požadovat její peněžní ekvivalent.

S čím souhlasíte, když se zúčastníte soutěže?

 1. Účastí v soutěži by měl souhlasit, jak je uvedeno níže, se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro účely soutěže, včetně doručení výher, a se zveřejněním soutěžního díla označeného jeho jménem nebo přezdívkou na účtech umístěných na Facebooku, včetně soutěžní stránky. Účastí v soutěži účastník přijímá:
 • Prohlašuji, že jsem si přečetl/a pravidla soutěže a souhlasím s nimi.
 • Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. REGON:639784194 NIP:7891541390 KRS:0000159144, pro účely spojené s konáním soutěže podle podmínek Soutěžního řádu, který je k dispozici na internetových stránkách KRISPOL.
 • Prohlašuji, že užití soutěžního díla organizátorem nebo jím pověřenými osobami v souladu s podmínkami soutěže neohrozí ani neporuší ničí práva, statky, zákony nebo tajemství chráněná zákonem nebo závazkem, ani nebude vyžadovat od organizátora žádné poplatky.
 • Uděluji organizátorovi bezplatně a bez časového či územního omezení nevýhradní licenci k užití soutěžního díla v rámci Facebooku a profilu https://www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika). Licence zahrnuje právo udělovat další licence (sublicence).

(2) V případě, že bude v době udělení nebo vydání Výhry zjištěno, že Účastník nezaslal souhlasy s výše uvedeným účinkem, bude Účastník ze Soutěže vyloučen a bude zbaven jakéhokoli nároku na Výhru.

Co se děje s údaji, které poskytli účastníci soutěže?

 1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže je společnost KRISPOL Sp. z o.o.. Psary Małe, ul. Budowlana 1 62-300 Września. REGON:639784194 NIP:7891541390 KRS:0000159144 Osobní údaje účastníků budou zpracovávány za účelem a v rozsahu souvisejícím se soutěží, včetně výběru výherců, vydání výhry, vyhlášení výsledků soutěže, posouzení případných stížností, jakož i pro daňové účely, v souladu s platnými předpisy.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas účastníka – čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. (RODO. Účastník má právo odvolat souhlas (zasláním zprávy na adresu uvedenou v bodě 32 níže, což bude mít za následek nemožnost další účasti v soutěži. Správce pověřil organizátora zpracováním osobních údajů za účelem plnění povinností uvedených v těchto podmínkách.
 3. Správcem osobních údajů je organizátor – v případě údajů zpracovávaných pro účely reklamačního řízení. Základem pro zpracování údajů je v tomto případě oprávněný zájem organizátora (ochrana před nároky účastníků) – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO. Organizátor rovněž spravuje osobní údaje účastníků v souvislosti s daňovými povinnostmi souvisejícími s vydáváním výher (zákonná povinnost správce) – 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Poskytnutí osobních údajů účastníky je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v soutěži. Osobní údaje účastníků budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro konání soutěže. Po skončení soutěže budou osobní údaje účastníků, včetně výherců soutěže, uchovávány v nezbytném rozsahu až do promlčení občanskoprávních nároků souvisejících se soutěží a do promlčení daňových povinností.
 5. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo na:
 1. a) být informován o zpracování osobních údajů, včetně kategorií zpracovávaných osobních údajů a možných příjemců údajů (právo na přístup k osobním údajům),
 2. b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů,

(c) požádat o výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů – přičemž žádosti bude vyhověno, pokud jsou pro takovou žádost splněny zákonné požadavky,

 1. d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů – pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce (za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky pro takovou žádost).

(e) přenositelnost osobních údajů – obdržením údajů ve formátu, který umožňuje jejich přenos na třetí stranu podle vašeho výběru,

 1. f) podat stížnost u dozorového úřadu předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00 – 193 Varšava – v případě, že se zjistí, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

6 Pro uplatnění výše uvedených práv je třeba podat žádost příslušnému správci: Pořadatel: biuro@krispol.pl

Jak mohu podat stížnost na soutěž?

(1) Stížnosti týkající se soutěže se podávají formou elektronické zprávy (e-mail: biuro@krispol.pl). Stížnost by měla obsahovat alespoň jméno, příjmení, ID na Facebooku a přesnou adresu osoby, která stížnost podává, jakož i popis a důvod stížnosti.

(2) Stížnosti posuzuje pořadatel. Účastník bude o výsledku stížnosti informován písemně (na adresu uvedenou ve stížnosti) do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy pořadatel stížnost obdržel. Rozhodnutí pořadatele o stížnosti nezbavuje účastníka práva uplatnit svůj nárok u soudu.

(3) Jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se soutěže by měly být adresovány organizátorovi, nikoli společnosti Facebook.

Kde je k dispozici jednací řád?

 1. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách KRISPOLu.