Zamknij

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego na stronie:
www.krispol.eu/pl/, zwanej dalej Stroną Internetową.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zapewniamy, że Administratorzy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych, dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administratorzy Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są:
1) KRISPOL sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni, ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000159144, NIP 7891541390;

Z uwagi na prowadzoną stałą współpracę gospodarczą w zakresie marketingu, reklamy, sprzedaży i obsługi klientów Administratorzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 RODO. Zgodnie z tą umową Administratorzy wspólnie administrują danymi osobowymi oraz wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, a także ponoszą wspólną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązków informacyjnych oraz związanych z realizacją przysługujących Państwu uprawnień.

2. Punkt kontaktowy oraz Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratorów Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
a) w formie elektronicznej pod adresami: daneosobowe@krispol.pl
b) telefonicznie pod numerem: 509189102;
c) pocztą tradycyjną pod adresem Administratorów wskazanych w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Kontakt z Administratorami jest możliwy:
a) w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na adresy wskazane w pkt. 1;
b) poprzez formularze kontaktowe umieszczone na Stronie Internetowej.

3. Dobrowolność przekazania danych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale we wskazanym zakresie (oznaczone w formularzach jako wymagane) niezbędne do obsługi Państwa zapytania lub świadczenia usługi np. wysyłki zamówionego katalogu na Państwa adres.

4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych

Możecie Państwo wykonywać wszystkie przysługujące Państwu prawa wobec dowolnie wybranego Współadministratora. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania: sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach marketingowych, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną zgodę możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę informując o tym dowolnego Administratora lub mailowo na adres: daneosobowe@krispol.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem jej przetwarzania do momentu jej wycofania.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Rodzaj i cel przetwarzanych danych

5.1. Newsletter

Państwa imię oraz adres e-mail przetwarzamy w celu wysyłania na wskazany adres e-mail wiadomości handlowych i marketingowych, w tym wiadomości o oferowanych produktach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach.

5.2. Formularze kontaktowe

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu udostępniono formularze kontaktowe. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, ale celem prawidłowego przesłania wiadomości (zgłoszenia) lub zamówienia katalogu konieczne jest wprowadzenie danych oznaczonych symbolem gwiazdki jako wymaganych.

a) formularz kontaktowy – podstawowy

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. Formularz powala także na dołączenie pliku, jednak nie jest to wymagane. Dołącznie pliku jest całkowicie dobwolne I oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratorów ewentualnych danych osobowych zawartych w treści przesłanego pliku.

Można także poprosić o kontakt ze strony lokalnego przedstawiciela prowadzącego sprzedaż produktów KRISPOL Sp. z o.o.

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz opcjonalnie zamówienie wideorozmowy. Celem aktywowania formularza konieczny jest wybór salonu z rozwijanej listy dostępnej w ramach formularza. Korzystanie z formularza oznacza udostępnienie danych osobowych zawartych w formularzu naszemu partnerowi handlowemu, prowadzącemu wybrany salon.

d) formularze umożliwiające aplikowanie na stanowiska pracy

Przetwarzanie danych prowadzonych do formularzy stosowanych w procesie rekrutacyjnym podlega art. 221 kodeksu pracy oraz Polityce Prywatności Pracowników oraz Kandydatów dostępnej przy formularzu rekrutacyjnym.

6. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

6.1. Newsletter – dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania newslettera do czasu jej odwołania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.

6.2. Marketing, marketing bezpośredni, badanie jakości usług, analizy i statystyka – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej swoich produktów (w zakresie, w jakim przepisy nie wymagają zgody), a także badaniu jakości świadczonych usług, analizy preferencji użytkowników i sposób interakcji ze Stroną. Administratorzy mogą w tych celach przetwarzać dane z plików cookie celem dostosowania treści Strony do Państwa preferencji oraz opracowywania analiz i statystyk dotyczących interakcji użytkowników z serwisem.

6.3. Świadczenie usług tradycyjnych oraz świadczenie usług on-line – podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w szczególności umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnionych Państwu na Stronie Internetowej funkcjonalnościach lub treściach.

6.4. Obsługa formularzy kontaktowych – podstawą przetwarzania danych jest prawie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na zapewnieniu Państwu szybkiego i łatwego kontaktu z Administratorami oraz siecią salonów sprzedaży we wszystkich istotnych dla Państwa kwestiach związanych z działalnością handlową prowadzoną przez Administratorów. Dane są przetwarzane przez czas obsługi Państwa zapytań, skarg czy zgłoszeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.5. Bezpieczeństwo i poprawne działanie Strony Internetowej – specjalne programy komputerowe rejestrują aktywność użytkowników na stronie w zakresie niezbędnym do zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz systemów informatycznych – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.6. Obrona przed roszczeniami – Państwa dane mogą być przez nas archiwizowane i przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. związanymi ze świadczonymi przez nas usługami) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów, nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym świadczenie usługi miało miejsce.

Zasady przetwarzania danych zbieranych poprzez pliki cookies są opisane w Polityce Cookies.

7. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać:
a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
b) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, naszym autoryzowanym salonom sprzedaży – lokalnym przedstawicielom handlowym, których wykaz jest dostępny na stronie („nasze salony”).

Administratorzy prowadzą sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sieci lokalnych przedstawicieli – autoryzowanych salonów sprzedaży. Z tego powodu w niektórych przypadkach w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w celu świadczenia na Państwa rzecz usług konieczne jest udostępnienie Państwa danych lokalnym przedstawicielom Administratora. W przypadku wyboru partnera handlowego w formularzu kontaktowym Państwa dane zostaną udostępnione wybranemu partnerowi, jednakże Administratorzy zastrzegają sobie prawo przekazania Państwa danych innemu partnerowi handlowemu, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na terminy realizacji zleceń lub zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej i media społecznościowe

Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi.

Administratorzy prowadzą także profile na portalach społecznościowych (Facebook, YouTube). Administratorzy mogą przetwarzać dane użytkowników odwiedzających te profile w mediach społecznościowych i przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko lub nick wskazane na profilach użytkowników w celu prowadzenia komunikacji w social mediach. Dane o aktywności użytkowników mogą być także wykorzystane do promowania usług i produktów oraz w celach analitycznych i statystycznych, wskazujących na preferencje w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratorów związany z prowadzeniem działalności marketingowej, reklamowej oraz komunikacji w social mediach.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

10. Dane o lokalizacji i pliki cookies

Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania oraz udostępnienia Państwu funkcjonalności w postaci możliwości wyświetlenia lokalnych przedstawicieli KRISPOL Sp. z o.o.  – najbliższych Państwa lokalizacji. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie danych osobowych przez Administratorów polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych np. wyświetlania odpowiednich reklam. Administratorzy nie prowadzą procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a profilowanie nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

12. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.