Zamknij

Ochrana osobných údajov

Táto Politika ochrany súkromia sa týka internetového servisu na stránke:
https://krispol.eu/sk/ (daľej len: Internetová Stránka).

 

Kladieme veľký dôraz na ochranu súkromia a dôvernosti nami spracúvaných osobných údajov a uisťujeme Vás, že Prevádzkovatelia s náležitou starostlivosťou vyberajú a používajú príslušné technické a organizačné prostriedky zabezpečujúce ochranu spracúvaných osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR”).

 1. Prevádzkovatelia osobných údajov

Prevádzkovateľmi (Spoločnými prevádzkovateľmi) Vašich osobných údajov sú:

 • KRISPOL sp. z o.o., so sídlom v meste Września, ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod č. KRS 0000159144, NIP (DIČ) 7891541390, Poľsko;
 • KRISHOME sp. z o.o. so sídlom v miestnej časti Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod č. KRS 0000768528, NIP (DIČ) 7891787470, Poľsko.

S ohľadom na uskutočňovanie stálej hospodárskej spolupráce v oblasti marketingu, reklamy, predaja a obsluhy zákazníkov Prevádzkovatelia uzavreli zmluvu o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov na základe článku 26 GDPR. V súlade s touto zmluvou Prevádzkovatelia spoločne prevádzkujú osobné údaje a spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj nesú spoločnú zodpovednosť za splnenie povinností podľa GDPR, najmä pokiaľ ide o informačné povinnosti a povinnosti súvisiace s realizáciou Vašich oprávnení.

 1. Kontaktné miesto a Inšpektor ochrany údajov (zodpovedná osoba)

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa, prosím, obráťte na Inšpektora ochrany údajov ustanoveného Prevádzkovateľmi, ktorého môžete kontaktovať:

 1. elektronickou formou: daneosobowe@krispol.pl alebo daneosobowe@krishome.eu
 2. telefonicky pod číslom: +48 509189102;
 3. tradičnou poštou na adrese Prevádzkovateľov uvedených v bode 1 s označením „Inšpektor ochrony osobných údajov”.

Kontakt s Prevádzkovateľmi je možný:

 1. formou tradičnej korešpondencie zaslanej na adresy uvedené v bode 1;
 2. pomocou kontaktných formulárov nachádzajúcich sa na Internetovej Stránke.
 1. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov

Poskytnutie osobných údajov, ako aj súhlas s ich spracúvaním sú úplne dobrovoľné, v stanovenom rozsahu (vo formulároch označené ako povinné) sú však nevyhnutné na účely obsluhy Vášho dopytu alebo poskytovania služby.

 1. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním údajov

Všetky svoje práva môžete uplatňovať voči ľubovoľne zvolenému Spoločnému prevádzkovateľovi (kontaktné údaje v bode 2). Máte právo na prístup k svojim údajom a právo požadovať: opravu, vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak spracúvame Vaše údaje na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujú Prevádzkovatelia (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), a to najmä na marketingové účely, máte právo proti takémuto spracúvaniu namietať.

Ak spracúvame Vaše údaje na základe udeleného súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať, informujúc o tejto skutočnosti ľubovoľného Prevádzkovateľa alebo mailovo na adrese: daneosobowe@krispol.pl alebo daneosobowe@krishome.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do okamihu jeho odvolania.

Ak podľa Vášho názoru spracúvanie porušuje právne predpisy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poľsko).

 1. Typ a účel spracúvaných údajov
 • Newsletter

Ak Internetová Stránka poskytuje možnosť prihlásenia sa na odber Newslettera a toto prihlásenie uskutočníte, tak Vaše meno a e-mailová adresa budú spracúvané na účely zasielania na určenú e-mailovú adresu obchodných a marketingových správ, vrátane správ o ponúkaných produktoch, akciách a organizovaných podujatiach.

 • Kontaktné formuláre

V záujme zabezpečenia možnosti kontaktu boli sprístupnené kontaktné formuláre. Poskytnutie údajov obsiahnutých v kontaktnom formulári je úplne dobrovoľné, na účely správneho zaslania správy (oznámenia) je však nevyhnutné uviesť údaje, ktoré sú vo formulári označené ako povinné.

Formulár umožňuje získanie nasledovných údajov: meno a priezvisko, telefón, e-mailová adresa a obmedzené adresové údaje o lokalite v záujme určenia miestne príslušného obchodného partnera. Ak formulár umožňuje takisto pripojenie súboru, jeho pripojenie nie je vyžadované. Pripojenie súboru je úplne dobrovoľné a znamená udelenie súhlasu na spracúvanie prípadných osobných údajov, ktoré sú obsiahnuté v zaslanom súbore, Prevádzkovateľmi.

Prevádzkovatelia uskutočňujú predaj svojich produktov prostredníctvom distribučnej siete t. j. prostredníctvom svojich autorizovaných obchodných partnerov. V prípade podania dopytu týkajúceho sa záujmu o produkty Prevádzkovateľov, o obdržanie ponuky alebo nákup Prevádzkovatelia poskytnú osobné údaje obsiahnuté vo formulári spolu s obsahom dopytu obchodnému partnerovi, ktorý je príslušný podľa uvedenej alebo sprístupnenej lokalizácie. Ak formulár umožňuje voľbu obchodného partnera, osobné údaje spolu s obsahom dopytu budú poskytnuté Vami zvolenému partnerovi. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo na poskytnutie Vašich osobných údajov inému obchodnému partnerovi než ten, ktorý bol zvolený vo formulári, ak to bude nevyhnutné s ohľadom na termíny realizácie zákaziek alebo zabezpečenie príslušnej kvality obsluhy. Formulár môže v rámci technických možností zahŕňať takisto variant objednania videohovoru.
Informácie o obchodných partneroch sú k dispozícii tu: https://krispol.eu/sk/salony/

 1. Na základe čoho získavame a spracúvame osobné údaje? Účely a doby spracúvania údajov
 • Newsletter – údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu na účely zasielania newslettera do doby jeho odvolania alebo preukázania, že údaje sú už neaktuálne.
 • Marketing, priamy marketing, prieskum kvality služieb, analýzy a štatistika – základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) spočívajúci v uskutučňovaní marketingovej činnosti svojich produktov (v rozsahu, v akom právne predpisy nevyžadujú súhlas), ako aj prieskume kvality poskytovaných služieb, analýze preferencií užívateľov a spôsobu interakcie so Stránkou. Prevádzkovatelia môžu na tieto účely spracúvať údaje zo súborov cookies s cieľom prispôsobiť obsah Stránky Vašim preferenciám a vypracovať analýzy a štatistiky týkajúce sa interakcie užívateľov so servisom – údaje sú spracúvané do okamihu namietania proti takémuto spracúvaniu alebo zmeny súhlasov, pokiaľ ide o súbory cookies.
 • Poskytovanie tradičných služieb a poskytovanie on-line služieb – základom spracúvania údajov je ich nevyhnutnosť na splnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), a to najmä zmluvy týkajúcej sa poskytovania služieb elektronickou formou, spočívajúcich vo funkcionalitách alebo obsahoch, ktoré sú pre Vás sprístupnené na Internetovej Stránke – údaje sú spracúvané po dobu poskytovania služby.
 • Obsluha kontaktných formulárov – základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v zabezpečení Vášho rýchleho a jednoduchého kontaktu s Prevádzkovateľmi a sieťou firemných predajní vo všetkých otázkach súvisiacich s obchodnou činnosťou vykonávanou Prevádzkovateľmi, ktoré sú pre Vás dôležité. Údaje sú spracúvané po dobu obsluhy Vašich dopytov, sťažností či oznámení alebo do okamihu namietania proti takémuto spracúvaniu.
 • Bezpečnosť a správne fungovanie Internetovej Stránky – špeciálne počítačové programy registrujú aktivitu užívateľov na stránke v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie správneho fungovania servisu a zaistenie bezpečnosti užívateľov a informatických systémov – základom spracúvania údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).
 • Obhajovanie právnych nárokov – Vaše údaje môžu byť nami archivované a spracúvané na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov (súvisiacich napr. s nami poskytovanými službami) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) do doby premlčania právnych nárokov vyplývajúcej z právnych predpisov, najviac však v trvaní 6 rokov od konca roka, v ktorom došlo k poskytnutiu služby.

Zásady spracúvania údajov získavaných prostredníctvom súborov cookies a doby uchovávania týchto údajov sú vymedzené v Politike Cookies.

 1. Komu poskytujeme Vaše údaje

Vaše údaje môžeme poskytovať:

 1. subjektom spracúvajúcim údaje v mene Prevádzkovateľov, t. j.: špecializovaným dodávateľom služieb uchovávania údajov, subjektom, ktoré nám poskytujú IT a hostingové služby, subjektom, ktoré nás podporujú pri obsluhe korešpondencie, právnej a marketingovej obsluhe a subjektom obsluhujúcim a udržiavajúcim našu telekomunikačnú sieť;
 2. iným prevádzkovateľom údajov spracúvajúcim Vaše údaje vo vlastnom mene: subjektom vykonávajúcim poštovú alebo kuriérsku činnosť, našim autorizovaným firemným predajniam a miestnym obchodným zástupcom uskutočňujúcim predaj produktov, ktorých zoznam je dostupný na Internetovej Stránke (Prevádzkovatelia uskutočňujú predaj prostredníctvom vlastnej distribučnej siete).

Údaje poskytované externým subjektom sú používané iba na účely poskytovania Vám našich služieb. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby bolo každé sprístupnenie alebo zverenie spracúvania Vašich údajov iným subjektom v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 1. Politika ochrany súkromia bezpečnosti partnerov Internetovej Stránky a sociálne siete

Internetová Stránka môže v záujme Vášho komfortu obsahovať funkcionality zintegrované s externými platformami sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube), ktoré je možné aktivovať manuálne. Tretie strany, ktoré obsluhujú platformy, budú môcť v takom prípade identifikovať užívateľa, určovať, akým spôsobom používa webovú stránku, párovať a uchovávať tieto informácie s profilom na sociálnych sieťach. Používanie uvedených funkcionalít môže viesť k uloženiu vo Vašich koncových zariadeniach cookies týchto subjektov. Aktivácia uvedených funkcionalít nie je povinná – funkcionality Internetovej Stránky môžete používať bez integrácie s externými platformami.

Prevádzkovatelia takisto vedú profily na sociálnych portáloch (Facebook, YouTube). Prevádzkovatelia môžu spracúvať údaje užívateľov navštevujúcich tieto profily na sociálnych sieťach a spracúvať údaje, ako sú: meno, priezvisko alebo nick uvedené na profiloch užívateľov na účely vedenia komunikácie na sociálnych sieťach. Údaje o aktivite užívateľov môžu byť takisto používané na propagáciu služieb a produktov, ako aj na analytické a štatistické účely, poukazujúce na preferencie, pokiaľ ide o ponúkané funkcionality a obsahy. Základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR, t. j.  oprávnený záujem Prevádzkovateľov  súvisiaci s vykonávaním marketingovej a reklamnej činnosti, ako aj komunikácie na sociálnych sieťach.

 1. Prenášanie údajov mimo Európsky hospodársky priestor (EHP)

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané mimo Európsky hospodársky priestor výlučne do Google v prípade vyjadrenia súhlasu s používaním súborov cookies. Google je certifikovaným príjemcom v rámci Štítu na ochranu osobných údajov USA (Privacy Shield), čo predstavuje záruku príslušných zabezpečení v záujme ochrany údajov v súlade s článkom 46 ods. 2 GDPR.

 1. Lokalizačné údaje a súbory cookies

Zásady používania súborov cookies vymedzuje Politika Cookies. Stránka môže používať Vaše lokalizačné údaje na účely optimalizácie jej fungovania a sprístupnenia Vám funkcionalít v podobe možnosti zobrazenia lokálnych predajných miest – obchodných partnerov vo Vašej blízkosti. Možnosť sprístupnenia lokalizácie je možné zablokovať v nastaveniach Vášho prehliadača.

 1. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Profilovanie osobných údajov Prevádzkovateľmi  je forma spracúvania Vašich údajov (takisto automatizovanými prostriedkami) spočívajúca v použití týchto údajov na vyhodnotenie niektorých informácií na štatistické účely, monitorovanie pohybu na Internetovej Stránke a na marketingové analýzy, napr. zobrazovania príslušných reklám. Prevádzkovatelia neuskutočňujú procesy automatizovaného rozhodovania a profilovanie nebude voči Vám vyvolávať žiadne právne účinky ani podobným spôsobom zásadne ovplyvňovať Vašu situáciu.

 1. Aktualizácie Politiky ochrany súkromia

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo na zmenu politiky ochrany súkromia, ak to budú vyžadovať právne predpisy alebo dôjde k zmene technologických podmienok fungovania  Internetovej Stránky.