Zamknij

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy avser webbplatsen på adressen: https://krispol.eu/sv/ (nedan: Webbsidan).

Vi lägger stor vikt vid skydd av integritet och sekretess för behandlade personuppgifter och vi försäkrar att Registeransvariga iakttar vederbörlig noggrannhet vid val och genomförande av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar skydd av behandlade personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, i synnerhet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad GDPR).

 1. Registeransvariga för personuppgifter

Registeransvariga (gemensamt registeransvariga) för dina personuppgifter är:

 • KRISPOL sp. z o.o., med säte i Września, ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, infört i företagarregister vid Nationella domstolsregistret med KRS nummer 0000159144, skatteregistreringsnummer NIP 7891541390, Polen;
 • KRISHOME sp. z o.o., med säte i Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, infört i företagarregister vid Nationella domstolsregistret med KRS nummer 0000768528, skatteregistreringsnummer NIP 7891787470, Polen.

På grund av det kontinuerliga ekonomiska samarbetet inom marknadsföring, reklam, försäljning och kundtjänst har Registeransvariga ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt art. 26 i GDPR. Enligt detta avtal ansvarar Registeransvariga gemensamt för personuppgifter och fastställer gemensamt ändamålen med och medlen för behandlingen av dina personuppgifter, samt ansvarar gemensamt för att uppfylla skyldigheterna enligt GDPR, i synnerhet informationsskyldigheter och skyldigheter i samband med utövande av dina rättigheter.

 1. Kontaktpunkt och Uppgiftsskyddsombud

Vid några som helst frågor eller oklarheter beträffande behandling av dina personuppgifter, kontakta gärna Uppgiftsskyddsombudet som utsetts av Registeransvariga och som kan kontaktas på följande sätt:

 1. elektroniskt: daneosobowe@krispol.pl eller daneosobowe@krishome.eu
 2. på telefonnummer: 509189102;
 3. via vanlig post till Registeransvarigas adresser som anges i p. 1, kuvertet ska märkas med “Uppgiftsskyddsombud”.

Kontakt med Registeransvariga är möjlig:

 1. via vanlig post till de adresser som anges i p. 1;
 2. via kontaktformulär på Webbsidan.
 1. Frivillig inlämning av uppgifter

Inlämning av personuppgifter och samtycke till behandling därav är helt frivilliga, men inom den angivna omfattningen (märkt som obligatorisk i formulären) är det nödvändigt för att behandla din förfrågan eller tillhandahålla tjänsten.

 1. Dina rättigheter i samband med behandling av uppgifter

Du kan utöva alla dina rättigheter gentemot valfri Registeransvarig (kontaktuppgifter finns i p. 2). Du har rätt till att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att begära: rättelse, radering och begränsning av behandling av uppgifterna, samt rätt till dataportabilitet. Om vi behandlar dina personuppgifter i samband med genomförande av Registeransvarigas legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR), i synnerhet för marknadsföringsändamål, har du rätt att invända mot sådan behandling.

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela valfri Registeransvarig eller via e-post: daneosobowe@krispol.pl eller daneosobowe@krishome.eu. Återkallande av samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen innan detta återkallades.

Om du tycker att behandlingen av uppgifter bryter mot tillämpliga bestämmelser har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet – Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen).

 1. Typ och ändamål med behandlade uppgifter
 • Nyhetsbrev

Om Webbplatsen erbjuder möjligheten att prenumerera på Nyhetsbrevet och du anmäler dig, så kommer ditt namn och din e-postadress behandlas i syfte att skicka kommersiella och marknadsföringsmeddelanden, inklusive meddelanden om produktutbud, kampanjer och evenemang till den angivna e-postadressen.

 • Kontaktformulär

Vi tillhandahåller en kontaktformulär som du kan använda för att kontakta oss. Det är helt frivilligt att ange uppgifter i kontaktformuläret, men för att kunna skicka ett meddelande (anmälan) på ett korrekt sätt är det nödvändigt att ange de uppgifter som märks som obligatoriska.

Formuläret gör det möjligt att samla in följande uppgifter: förnamn och efternamn, telefonnummer, e-postadress och begränsade adressuppgifter (ort) för att kunna fastställa lokalt behörig handelspartner. Om ett formulär gör det också möjligt att bifoga en fil är det inte obligatoriskt att bifoga en. Det är helt frivilligt att bifoga en fil och innebär samtycke för att Registeransvariga behandlar eventuella personuppgifter i den översända filen.

Registeransvariga bedriver försäljning av sina produkter via ett distributionsnät, dvs. sina auktoriserade handelspartner. Vid en förfrågan beträffande intresse för Registeransvarigas produkter, beställning av ett priserbjudande eller inköp kommer Registeransvariga överlämna personuppgifterna i formuläret tillsammans med förfrågan till sin handelspartner som är behörig för den angivna platsen. Om ett formulär gör det möjligt att välja en handelspartner kommer dina personuppgifter överlämnas till din valda handelspartner tillsammans med din förfrågan. Registeransvariga förbehåller sig rätten att överlämna dina personuppgifter till en annan handelspartner än den som valts i formuläret om detta är nödvändigt på grund av tider för utförande av order eller för att garantera lämplig servicekvalitet. Om det är tekniskt möjligt kan formuläret även göra det möjligt att välja att beställa ett videosamtal.

Information om handelspartner finns tillgänglig här: https://krispol.eu/sv/kontakt/#hittadistribut%C3%B6ren

 1. Grunder för insamling och behandling av personuppgifter Ändamål och perioder för behandling av uppgifter
 • Nyhetsbrev – uppgifterna behandlas på grund av ditt samtycke för att skicka ett nyhetsbrev till dess att ditt samtycke återkallas eller att det fastställs att uppgifterna inte längre är aktuella.
 • Marknadsföring, direkt marknadsföring, undersökning av tjänstekvalitet, analys och statistik – grunden för behandling är Registeransvarigas legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR) som består av att bedriva marknadsföringsverksamhet för sina produkter (i den omfattning som lagstiftning inte kräver samtycke), samt undersökning av kvaliteten på tillhandahållna tjänster, analys av användarnas preferenser och interaktion med Webbsidan. Registeransvariga kan behandla uppgifter från cookies för att anpassa Webbsidans innehåll till dina preferenser samt för att upprätta analyser och statistik om användarnas interaktion med tjänsten – uppgifter behandlas till dess att invändningar görs mot sådan behandling eller till dess att samtycken beträffande cookies ändras.
 • Tillhandahållande av traditionella tjänster och tillhandahållande av online-tjänster – grunden för behandling av uppgifter är att de är nödvändiga för att genomföra ett avtal (art. 6.1 b i GDPR), i synnerhet ett avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg i form av de funktioner eller det innehåll som görs tillgängligt på Webbsidan – uppgifter behandlas under tjänsteperioden.
 • Hantering av kontaktformulär – grunden för behandling av uppgifter är Registeransvarigas legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR) som består av att garantera dig snabb och enkel kontakt med Registeransvariga och försäljningsnätverket beträffande alla frågor som är viktiga för dig i samband med Registeransvarigas affärsverksamhet. Uppgifter behandlas under perioden för hantering av dina förfrågningar, klagomål eller anmälningar eller till dess att invändningar görs effektivt mot sådan behandling.
 • Säkerhet och korrekt funktion av Webbsidan – speciella datorprogram registrerar användarnas aktivitet på webbsidan i den omfattning som är nödvändig för att garantera tjänstens korrekta funktion och garantera användarnas och IT-systemens säkerhet – grunden för behandling av uppgifter i denna omfattning är Registeransvarigas legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR).
 • Försvar mot anspråk – dina uppgifter kan arkiveras och behandlas av oss för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (t.ex. i samband med tjänster som tillhandahålls av oss) på grund av Registeransvarigas legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR) under preskriptionstiden för anspråk enligt gällande lagstiftning, inte längre än 6 år efter utgången av det år under vilken tillhandahållandet av tjänsten har skett.

Reglerna för behandling av uppgifter som samlas via cookies och lagringsperioder för dessa uppgifter beskrivs i cookies policy.

 1. Till vem överför vi dina uppgifter

Vi kan överföra dina uppgifter till:

 1. aktörer som behandlar uppgifter för Registeransvarigas räkning, dvs.: specialiserade leverantörer av datalagringstjänster, aktörer som tillhandahåller oss IT- och värdtjänster, aktörer som stödjer oss i hantering av korrespondens, juridiska tjänster, marknadsföring och aktörer som driver och underhåller vårt telekommunikationsnät;
 2. andra registeransvariga för personuppgifter som behandlar dina uppgifter för egen räkning: aktörer som utför post- eller kurirtjänster, våra auktoriserade försäljningsställen och lokala försäljningsrepresentanter som säljer produkter – en förteckning över dem är tillgänglig på Webbsidan (Registeransvariga bedriver försäljning via det egna distributionsnätet).

Uppgifter som överförs till externa aktörer används endast för att tillhandahålla dig våra tjänster. Registeransvarige garanterar att varje utlämnande eller överlämnande av dina personuppgifter till andra aktörer sker enligt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

 1. Integritetspolicy för säkerhet av Webbsidans partner och sociala medier

För din bekvämlighet kan Webbplatsen innehålla funktioner integrerade med externa plattformar för sociala medier (Facebook, Instagram, YouTube) som kan aktiveras manuellt. I så fall kan tredje parter som driver dessa plattformar kommer att kunna identifiera användaren, fastställa hur denne använder webbplatsen, kombinera och lagra dessa uppgifter tillsammans med profilen på sociala medier. Användning av dessa funktioner kan innebära att dessa aktörers cookies sparas på din enhet. Det är inte obligatoriskt att aktivera dessa funktioner – du kan använda Webbsidans funktioner utan integration med externa plattformar.

Registeransvariga driver också profiler på sociala medier (Facebook, YouTube). Registeransvariga kan behandla uppgifter om användare som besöker dessa profiler på sociala medier och behandla sådana uppgifter som: förnamn, efternamn eller användarnamn på användarnas profiler i syfte att kommunicera på sociala medier. Uppgifter om användaraktivitet kan också användas för att marknadsföra tjänster och produkter samt för analytiska och statistiska ändamål som visar preferenser för funktion och innehåll som erbjuds. Grunden för behandling av personuppgifter är art. 6.1 f i GDPR, dvs. Registeransvarigas legitima intresse i samband med bedrivande av marknadsförings- och reklamverksamhet samt kommunikation på sociala medier.

 1. Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Dina personuppgifter kan överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast till Google om samtycke ges till användning av cookies. Google är en certifierad mottagare inom ramen för Förenta staternas sköld för skydd av privatlivet (Privacy Shield), vilket innebär att lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifter vidtas i enlighet med art. 46 st. 2 i GDPR.

 1. Lokaliseringsuppgifter och cookies

Reglerna för användning av cookies fastställs i cookies policy. Webbsidan kan använda dina lokaliseringsuppgifter för att optimera sin prestanda och tillhandahålla dig funktioner i form av möjligheten att visa lokala försäljningsställen – handelspartner som är närmaste din lokalisering. Möjligheten för att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter kan blockeras i webbläsarens inställningar.

 1. Profilering och automatiserat beslutsfattande

Profilering av personuppgifter av Registeransvariga innebär att dina personuppgifter behandlas (även på ett automatiserat sätt) genom att använda dem för att bedöma viss information för statistiska ändamål, i syfte att övervaka trafik på Webbplatsen samt för analys av marknadsföring, t.ex. visning av lämpliga annonser. Registeransvariga bedriver inte processer för automatiserat beslutsfattande, och profilering inte kommer att medföra några rättsverkningar för dig eller påverka din situation på liknande sätt.

 1. Uppdateringar av Integritetspolicy

Registeransvariga förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn om tillämplig lagstiftning kräver det eller Webbsidans tekniska villkor för funktion förändras.